Home / Grammar / JLPT N1 Grammar / JLPT N1 Grammar: にしてはじめて ( ni shite hajimete)

JLPT N1 Grammar: にしてはじめて ( ni shite hajimete)

にしてはじめて ( ni shite hajimete)

Meaning: since at ~

How to use the: Noun + にしてはじめて

Explain:
Since ~ new got have been this (never before)

Example sentences:
1, 20歳にしてはじめて彼ができました。
20-Sai ni shite hajimete kare ga dekimashita.
Since I was 20 I had a boyfriend

2, この写真は、プロカメラマンの彼にしてはじまめて撮れる写真だ。
Kono shashin wa, purokameraman no kare ni shite waji mamete toreru shashinda.
This photo has been taken since he was a professional photographer

3, これは、先生にしてはじめて気づく問題だ。
Kore wa, sensei ni shite hajimete kidzuku mondaida.
This is since the teacher mentioned then it becomes a matter of concern.