Home / Grammar / JLPT N2 Grammar / JLPT N2 Grammar: 上は (ue wa)

JLPT N2 Grammar: 上は (ue wa)

JLPT N2 Grammar: 上は (ue wa)

Meaning: now that; since

How to use the:
Verb-dictionary form + 上は
Verb-casual, past + 上は

Example sentences:
1, 何をする上は、できるだけです。
Nani o suru ue wa, dekiru dakedesu.
You can only do what you want.

2, 約束した上は、どんなことがあっても守ります。
yakusoku shita ue wa, donna koto ga atte mo mamorimasu.
Since I’ve made a promise, I will keep it no matter what happens.

3, 学校の代表に選べれた上は、全力を尽くして頑張るつもりだ。
Gakkō no daihyō ni erabe reta ue wa, zenryoku o tsukushite ganbaru tsumorida.
I’m going to do my best after being selected as a school representative.

4, 結婚した上は、家族に対して責任を持つのが当然のことだ。
kekkon shita ue wa, kazoku ni taishite sekinin o motsu no ga touzen no koto da.
Now that I’m married, of course I must take care of my family.