Home / Grammar / JLPT N4 Grammar / JLPT N4 Grammar: てくれる (te kureru)

JLPT N4 Grammar: てくれる (te kureru)

てくれる (te kureru)

Meaning: to do something for me, to do something for someone

How to use the: Giver + は/が + Receiver + に + Verb-てform + くれる/くださる

Explain: Describe someone doing something for you, yourself.

Example sentences:
1, 鈴木さんが自転車を修理してくれました。
Suzuki-san ga jitensha o shūri shite kuremashita.
Suzuki-san fixed the bicycle for me.

2, 父は私に新しい自転車を買ってくれました。
Chichi wa watashi ni atarashī jitensha o katte kuremashita.
My father bought me a new bike.

3, 時間が多くのことを解決してくれる。
jikan ga ooku no koto o kaiketsu shite kureru.
Time solves a lot of things.

4, あなたは私を手伝ってくれませんか?
Anata wa watashi o tetsudatte kuremasen ka?
Can you give me a hand?

5, いつ私のお金返してくれるのですか?
Itsu watashi no okane kaeshite kureru nodesu ka?
When do you pay me?

6, わたしの罪ではないことは知っていてくれるのだな。
watashi no tsumi dewa nai koto wa shitte ite kureru no da na.
You know it is not my fault.