Home / Grammar / JLPT N3 Grammar / JLPT N3 Grammar: として (to shite)

JLPT N3 Grammar: として (to shite)

として (to shite)

Meaning: as (i.e. in the role of)

How to use the: Noun + として

Explain:
Used to state the stance, name, and status

Example sentences:
1, 留学生として、この大学で勉強している。
Ryūgakusei to shite, kono daigaku de benkyō shite iru.
I am studying at this university as an international student.

2, 彼女は母としても、妻としてもすばらしい女性だ。
kanojo wa haha toshite mo, tsuma toshite mo subarashii josei da.
She’s an amazing mother and wife.

3, 趣味として書道を勉強している。
Shumi to shite shodō o benkyō shite iru.
I study calligraphy as a hobby.

4, オレは兄としてこの恋を応援するぞ。
ore wa ani toshite kono koi o ouen suru zo.
As your big brother, I’ll support your love.

5, 大統領を国賓として待遇する
Daitōryō o kokuhin to shite taigū suru
Treat the president as a national servant

6, グラフの説明として正しいものを選びなさい。
gurafu no setsumei toshite tadashii mono o erabinasai.
Please choose the correct paragraph that describes the graph.

7, 彼は大学の教授としてより、むしろ作家としてのほうがよく知られている。
Kare wa daigaku no kyōju to shite yori, mushiro sakka to shite no hō ga yoku shira rete iru.
He is better known as a writer than as a university professor.