Home / Grammar / JLPT N4 Grammar / JLPT N4 Grammar: たがる (ta garu)

JLPT N4 Grammar: たがる (ta garu)

たがる (ta garu)

Meaning: want to

Explain:
Describe the status of a third person, like something.

Example sentences:
1, 子供というものはなんでも知りたがる。
Kodomo to iu mono wa nan demo shirita garu.
Children want to know everything

2, 両親は海外旅行に行きたがっている。
Ryōshin wa gaigairyokō ni ikita gatte iru.
My parents want to travel abroad

3, 彼はわたしになにかをさせたがっている。
kare wa watashi ni nanika o sasetagatte iru.
He wants me to do something.

4, 夏になると、みんな冷たくてさっぱりしたものばかり食べたがる。
Natsu ni naru to, min’na tsumetakute sappari shita mono bakari tabeta garu.
In the summer everyone wants to eat cool things

5, うちの娘が留学したがる。
uchi no musume ga ryuugaku shitagaru.
My daughter wants to study abroad.