Home / Grammar / JLPT N2 Grammar / JLPT N2 Grammar: につき (ni tsuki)

JLPT N2 Grammar: につき (ni tsuki)

につき (ni tsuki)

Meaning: due to; because of; per; each

How to use the: Noun + につき

Explain:
Often used to make notes and notes of the store

Example sentences:
1, 明日は日曜日につき、お休みさせてください。
Ashita wa nichiyōbi ni tsuki, o yasumi sa sete kudasai.
Tomorrow is Sunday, so we would like to think

2, アルバイト料は昼は1時間につき800円ですが、深夜は1000円です。
arubaito ryou wa hiru wa ichijikan ni tsuki happyakuen desu ga, shin’ya wa sen’en desu.
Your part-time salary is 800 yen an hour during the day and 1000 at night.

3, 雨天につき、試合は中止といたします。
Uten ni tsuki, shiai wa chūshi to itashimasu.
The game will be canceled due to rain.

4, 父は高齢につき参加をとりやめさせていただきます。
Chichi wa kōrei ni tsuki sanka o toriyame sasete itadakimasu.
Father will cease participation due to age.

5, 昼休みにつき、事務所は2時まで休みです。
hiruyasumi ni tsuki, jimusho wa niji made yasumi desu.
We’ll close until 2 o’clock due to lunch break.