Home / Grammar / JLPT N1 Grammar / JLPT N1 Grammar: に至っては (ni itatte wa)

JLPT N1 Grammar: に至っては (ni itatte wa)

に至っては (ni itatte wa)

Meaning: when it comes to; as for

How to use the: Noun + に至っては

Example sentences:
1, パーカーに至っては、彼女が殺したのでない事が決定的だ。
paakaa ni itatte wa, kanojo ga koroshita no denai koto ga ketteiteki da.
When it comes to Parker, it’s crucial that she didn’t kill.

2, この点に至っては、彼の心は澄みきっていた。自分が誰を愛しているかということを、彼はよく知っていた。
kono ten ni itatte wa, kare no kokoro wa sumikitte ita. jibun ga dare o ai shite iru ka to iu koto o, kare wa yoku shitte ita.
At this point his heart was quite pure. He knew whom he loved.

3, 美智子に至っては、うきうきしているようだった。
michiko ni itatte wa, ukiuki shite iru you datta.
Michiko seemed almost lighthearted.