Home / Grammar / JLPT N2 Grammar / JLPT N2 Grammar: が気になる (ga ki ni naru)

JLPT N2 Grammar: が気になる (ga ki ni naru)

が気になる (ga ki ni naru)

Meaning: Worry, wonder, concern …..

Example sentences:
1, 日本の将来より、私が気になる。
Nihon no shōrai yori, watashi ga ki ni naru.
I am worried about the future of Japan

2, 彼女の帰りの遅いのが気になる
Kanojo no kaeri no osoi no ga ki ni naru
I’m worried about her coming home late

3, たいていの親は自分の子供の将来が気になるものです。
Taitei no oya wa jibun no kodomo no shōrai ga ki ni naru monodesu.
Most parents care about the future of their child.